VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Lázeňský hotel Pyramida, a.s.
IČ: 18233112, DIČ: CZ18233112, se sídlem Františkovy Lázně, Slatina 91, PSČ 351 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 78

Článek I. – Úvodní ustanovení

 • 1.1 Obchodní společnost Lázeňský hotel Pyramida, a.s. IČ: 18233112, DIČ: CZ18233112, se sídlem: Slatina 91, 351 01 Františkovy Lázně, Tel.: 351 401 500, www.hotel-pyramida.cz, E-mail: reserve@hotelpyramida.com, Datová schránka: gexewqf, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 78 (dále jen „Poskytovatel“) je společností, jejímž předmětem podnikání je poskytování lázeňské péče a s tím souvisejících služeb jako je ubytování, stravování, poskytování léčebných procedur a dalších, s pobytem obvykle spojených služeb.
 • 1.2Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je vymezení podmínek a pravidel, kterými se řídí vzájemný vztah mezi Poskytovatelem a klientem – osobou, která jakožto objednatel objedná pobyt a/nebo služby Poskytovatele (dále jen „Klient“). Vztah Poskytovatele a Klienta se řídí těmito VOP, které tvoří obecný právní rámec pro jejich smluvní vztah, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.
 • 1.3Tyto VOP platí pro rezervace uskutečněné písemnou objednávkou (poštou, faxem, elektronickou poštou), osobně nebo telefonicky v provozovnách poskytovatele a rovněž pro online rezervace uskutečněné prostřednictvím rezervačního systému umístěného na internetových stránkách Poskytovatele, zejména na www.hotel-pyramida.cz.
 • 1.4 Provozovny Poskytovatele, jež se tyto VOP týkají:
  • Lázeňský hotel Pyramida, Slatina 91, 351 01  Františkovy Lázně
  • Garni Hotel Pyramida, Střížov 11, 350 02 Cheb

Článek II. – Vymezení pojmů

 • 2.1 Klient je osoba, která uskuteční rezervaci jakýmkoliv ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 1.3 těchto VOP. Klientem je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nenakupuje předmětné služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání s nimi. Osoba Klienta nemusí být shodná s osobou Hosta.
 • 2.2  Host je osoba, která je konečným příjemcem rezervovaného pobytu a/nebo služeb Poskytovatele (dále jen „Host“). Vztah Poskytovatele a Hosta se řídí rovněž ubytovacím řádem umístěným ve vybrané provozovně Poskytovatele. V případě, že je Klient rovněž Hostem, označuje se pouze jako Klient.
 • 2.3  Rezervačním systémem je rezervační systém provozovaný Poskytovatelem zejména na internetových stránkách www.hotel-pyramida.cz jen „Systém“), který umožňuje prostřednictvím formuláře online rezervaci pobytů a/nebo služeb nabízených Poskytovatelem dle aktuálních volných kapacit.
 • 2.4 Při rezervaci Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace, které je nabídkou pobytu vystavenou Poskytovatelem a neopravňuje k čerpání nabízených pobytů a/nebo služeb. Předběžné potvrzení rezervace obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa), Hostu/Hostech (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje – pokud je součástí nabídky, způsob stravování, termín opce, platební a storno podmínky). Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Platnost Předběžného potvrzení rezervace zaniká okamžikem uplynutí opční lhůty, uvedené v Předběžném potvrzení rezervace.
 • 2.5 Závazné potvrzení rezervace (dále jen „Potvrzení rezervace“) vystavené Poskytovatelem opravňuje k čerpání rezervovaných pobytů a/nebo služeb, to však pouze za předpokladu úhrady celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb v souladu s čl. VIII. těchto VOP. Potvrzení rezervace obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje – pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré služby, jež jsou součástí pobytu), celkové ceně pobytu a/nebo služeb a informaci o úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Klient neprodleně Poskytovatele na e-mailovou adresu: reserve@hotelpyramida.com.

 

Článek III. – Průběh rezervace

 • 3.1Rezervaci pobytu a/nebo služeb lze uskutečnit písemnou objednávkou (poštou na adresu sídla Poskytovatele, elektronickou poštou na e-mailovou adresu Poskytovatele: reserve@hotelpyramida.com), osobně nebo telefonicky, na v provozovnách Poskytovatele, nebo online rezervací prostřednictvím Systému.
 • 3.2Objednávka musí obsahovat údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, adresu), údaje o poptávaném pobytu a/nebo službách (počet Hostů, délku pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje – pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré objednávané služby, v případě jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb).
 • 3.3Při online rezervaci Klient v Systému zvolí všechny parametry požadovaného pobytu a Systém následně ověří dostupnost požadované kapacity pro okamžitou rezervaci. V případě dostupnosti kapacit v daném období a pro daný typ pobytu pro okamžitou rezervaci vyplní Klient všechny údaje označené v předmětném formuláři jako povinné. Klient uskuteční online rezervaci tím, že v rezervačním formuláři vyplní své osobní údaje případně osobní údaje Hosta, dále veškeré údaje označené v online formuláři pro účely dokončení rezervace jako povinné, uvede svůj souhlas s těmito VOP a rezervační formulář odešle Poskytovateli.
 • 3.3 Rezervace se považuje za závaznou objednávku pobytu a/nebo služeb okamžikem doručení písemné objednávky v souladu s čl. III. odst. 3.1 těchto VOP, v případě osobní rezervace okamžikem sepsání (tj. vyplnění a podepsání) Objednávky na recepci Provozovatele nebo v Rezervačním centru, nebo uskutečněním telefonické objednávky, a v případě online rezervace okamžikem odeslání rezervačního formuláře Poskytovateli. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká doručením Předběžného potvrzení rezervace, jež je Poskytovatelem zasláno Klientovi e-mailem, poštou, nebo předáno osobně. V případě online rezervace prostřednictvím Systému je Klientovi zasláno Předběžné potvrzení rezervace elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v odeslaném rezervačním formuláři.
 • 3.7Klient nemá nárok na změnu rezervace, na změně rezervace se však lze s Poskytovatelem dohodnout. V případě změny rezervace Klientem je účtován poplatek 500,- Kč. Změnou rezervace se rozumí jakékoliv změny pobytu oproti původnímu potvrzení rezervace pobytu nejpozději 29 dní před plánovaným nástupem. Podmínkou je nastoupení na pobyt v náhradním termínu nejpozději do 6 měsíců od původně objednaného termínu. Změna rezervace 28 a méně dní před začátkem objednaného pobytu může být provedena v případě, že Klient zruší rezervaci a uhradí stornovací poplatek dle článku VI. a provede novou rezervaci. Za změnu osoby není účtován žádný poplatek.
 • 3.4Při zakoupení dárkového poukazu lze čerpat pouze služby uvedené na dárkovém poukazu nebo služby v hodnotě uvedené na poukazu poskytované Provozovatelem a řádně uhrazené ve výši 100 % před čerpáním dárkového poukazu. V případě nevyčerpání dárkového poukazu Poskytovatel nevyplácí nevyčerpanou částku dárkového poukazu.

 

Článek IV. – Práva a povinnosti smluvních stran

4.1   Klient má právo:

 • a) na řádné poskytnutí jím objednaných, Poskytovatelem potvrzených a řádně uhrazených pobytů a/nebo služeb; s výjimkou nenadálých událostí, krizových situací a neočekávaných okolností (vlivy počasí, výpadky energií, politické události, přírodní vlivy – záplavy, zemětřesení apod.), v případě výskytu, kterých si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit již uskutečněnou rezervaci;
 • b) kdykoliv před zahájením pobytu a/nebo započetím s poskytováním služeb zrušit rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek;
 • c) reklamovat vady poskytovaného pobytu a/nebo služeb podle ustanovení těchto VOP o reklamaci služeb.

4.2   Klient je povinen

 • a) úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti potřebné pro rezervaci, zejména veškeré údaje označené jako povinné v rezervačním formuláři nebo objednávce;
 • b) uhradit Poskytovateli plnou cenu za rezervovaný pobyt a/nebo služby dle zvoleného způsobu úhrady včetně všech případných poplatků dle platných cenových ujednání  ve lhůtě dle platebních podmínek stanovených v odstavci 8.1. těchto VOP
 • c) respektovat právní a interní předpisy Poskytovatele;
 • d) pečlivě si překontrolovat Poskytovatelem vystavené potvrzení rezervace a při zjištění provedení chybné rezervace neprodleně kontaktovat Poskytovatele na kontaktech uvedených v potvrzení rezervace.

4.3   Poskytovatel je povinen

 • a) poskytnout Klientovi informace o rezervaci pobytu a/nebo služeb a rezervaci obratem potvrdit;
 • b) zabezpečit Klientovi/Hostu/Hostům pobyt a/nebo služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě,
 • c) poskytnout Klientovi/Hostu/Hostům náhradní pobyt a/nebo služby minimálně v potvrzené kvalitě a rozsahu, není-li Poskytovatel schopen poskytnout řádně potvrzený a uhrazený pobyt a/nebo služby z důvodů jiných než uvedených v odst. 4.1 písm. a) těchto VOP, tj. z důvodu technické závady nebo z obdobných důvodů,
 • d) v případě zrušení potvrzené rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.1 písm. a) těchto VOP vrátit Klientovi částku odpovídající již provedené úhradě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne účinného doručení oznámení o zrušení rezervace Klientovi.

4.4   Poskytovatel má právo

 • a) na změnu rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb v odpovídající či vyšší kategorii při zachování minimálně stejného standardu a ceny pobytu a/nebo služeb. V případě nutnosti změny na nižší kategorii je Poskytovatel povinen tuto skutečnost Klientovi oznámit nejpozději 7 dní před zahájením rezervovaného pobytu a/nebo započetím s poskytováním služeb. Pokud Klient s takovou změnou vysloví písemně svůj souhlas, cena bude snížena dle cen aktuálně platných pro odpovídající kategorii. V případě, že Klient neudělí svůj výslovný souhlas s takovouto změnou, rezervace pobytu a/nebo služeb se ruší;
 • b) předem zrušit či odmítnout pobyt Hosta, kterému nebyla po předchozím pobytu u Poskytovatele doporučena další lázeňská léčba (tato informace je obsažena v lékařské zprávě Poskytovatele);
 • c) předem zrušit či odmítnout pobyt Hosta, který nerespektoval při předchozím pobytu u Poskytovatele předpisy zařízení;
 • d) upravit ceny z důvodu inflace či cenových výkyvů a změn dle aktuálního kurzu při platbě v cizí měně.

4.5. V případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.4 písm. a), b) nebo c), se na vrácení již provedené úhrady přiměřeně použije ustanovení odst. 4.3 písm. d) těchto VOP.

Článek V. – Nástup hosta

 • 5.1  Při nástupu na pobyt a/nebo služby se Host v prostorách Poskytovatele prokáže průkazem totožnosti a Voucherem. Po splnění uvedených formalit Poskytovatel Hosta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu a/nebo službám.
 • 5.2 Ubytováním v hotelu Klient potvrzuje, že byl seznámen, porozuměl a bude se řídit VOP a provozními řády jednotlivých úseků, které jsou na vyžádání k dispozici. V případě, jejich porušení, má Poskytovatel právo od smlouvy, která vyplývá z Potvrzení rezervace, odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit Klientovy případné škody.

Článek VI. – Zrušení rezervace klientem

 • 6.1 Klient má právo kdykoliv přede dnem zahájení pobytu a/nebo započetí s poskytováním služeb v souladu s potvrzenou rezervací (dále jen „den nástupu“) čerpání rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo online potvrzené rezervace. Odstoupení ze strany Klienta (dále jen „Storno“) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Poskytovateli na adresu jeho sídla, v tomto odstavci uvedenou e-mailovou adresu nebo faxové číslo, přičemž z projevu vůle Klienta musí jednoznačně vyplývat jeho skutečný záměr potvrzenou rezervaci pobytu a/nebo služeb zrušit. Dnem provedení Storna se rozumí den, kdy bude tento projev vůle Klienta doručen Poskytovateli na adresu jeho sídla nebo v tomto odstavci uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že k doručení Storna rezervovaného pobytu a/nebo služby dojde v době od 17:00 h do 24:00 h místního času, má se za to, že dnem doručení Storna je následující pracovní den. Poskytovatel má v případě Storna nárok na zaplacení poplatků spojených se zrušením rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb (dále jen „Stornopoplatky“), jejichž výše je závislá na celkovém počtu dní mezi dnem doručení písemného Storna v souladu s tímto odstavcem Poskytovateli a dnem nástupu. V případě stornované rezervace pobytu a/nebo služeb provede Poskytovatel nejpozději do 14 dní ode dne doručení Storna vyúčtování a vrácení již poskytnuté úhrady ve výši po odečtu řádně vyúčtovaných Stornopoplatků dle níže uvedené tabulky. V případě, že výše Stornopoplatků činí víc než dosud poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou na základě doručení písemného Storna rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služby, splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne provedení Storna.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od potvrzené objednávky, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu, aniž by nebyly účtovány stornopoplatky dle bodu 6.1 těchto VOP.

Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, nebo v emailové podobě na adresu: reserve@hotelpyramida.com.

Stornopoplatky budou z potvrzené celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb účtovány ve výši určené následovně:

a) Standardní stornopodmínky

Storno pobytu provedeno Výše stornovacího poplatku v % 
29 a více dní před nástupem 0 %
28–22 dní před nástupem 10 %
21–15 dní před nástupem 20 %
14–6 dní před nástupem 30 %
5–1 dny před nástupem 80 %
1 den před nástupem nebo nenastoupení pobytu bez provedení storna 100 %

b) Flexibilní stornopodmínky

Jsou-li při rezervaci sjednány flexibilní stornopodmínky mění se standartní stornopodmínky následovně:

Klient má právo kdykoliv přede dnem zahájení pobytu a/nebo započetí s poskytováním služeb v souladu s potvrzenou rezervací (dále jen „den nástupu“) čerpání rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo online potvrzené rezervace.

Článek VII. – Platební podmínky

 • 7.1   Aktuální ceny pobytů a služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou uvedeny na internetové stránce www.hotel-pyramida.cz. V případě nesouladu cen z různých zdrojů jsou platné ceny uvedené na www.hotel-pyramida.cz. V případě, že se během pobytu mění sezóna, bude účtována cena příslušné sezóny.
 • 7.2   Pokud není v Potvrzení rezervace uvedeno jinak, na rezervaci nevyžadujeme zálohu. Platba se provádí na hotelu po příjezdu, v hotovosti v CZK a EUR nebo platebními kartami: MasterCard, Visa, Maestro a Girocard.
 • 7.3  Při závazné rezervaci může Poskytovatel požadovat po klientovi zálohu v jakékoliv výši z celkové ceny uvedené ve Smlouvě. Na základě fakturačních údajů, uvedených Klientem, mu bude zaslána zálohová proforma faktura splatná před zahájením ubytování.
 • platba převodem v Kč: Raiffeisenbank im Stiftland, číslo účtu: 4202910/8030
 • platba převodem v EUR: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, číslo účtu: 9609490/78161575, IBAN: DE19753900000009609490, BIC: GENODEF1WEV
 • 7.4  Nebude-li částečná úhrada provedena do data uvedeném na zálohovém dokladu, může být rezervace ze strany Provozovatele zrušena. Dnem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele. Platby budou obdrženy Poskytovatelem netto a nepovedou k žádným nákladům jakéhokoliv druhu na straně Poskytovatele (vyjma plateb za vedení účtu Poskytovatele a případných bankovních poplatků přímo účtovaných bankou Poskytovateli, avšak pouze za předpokladu, že platby jsou uskutečněny ve správné měně), bez jakéhokoliv nákladu pro Poskytovatele.

Článek VIII. – Platba zbývající části celkové ceny rezervace

 • 8.1   Pokud bude uhrazen rezervovaný pobyt a/nebo služby pouze částečně, zbylá část úhrady za rezervovaný pobyt a/nebo služby bude Klientem provedena v plné výši nejpozději 1 den před dnem odjezdu z pobytu. V některých případech může Poskytovatel požadovat platbu po Klientovi v den nástupu.
 • 8.2   Klient bere na vědomí, že v případě neuhrazení celkové ceny rezervace pobytu není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi rezervovaný pobyt a/nebo služby. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo potvrzenou rezervaci zrušit a Klient je povinen uhradit Poskytovateli Stornopoplatky dle tabulky uvedené v čl. VI. odst. 6.1 těchto VOP). V případě, že výše Stornopoplatku činí víc než dosud  poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou, splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne nástupu.

 

Článek IX. – Další ujednání

 • 9.1   Léčebné procedury mohou být poskytnuty pouze osobám starším 18 let.
 • 9.2   U pobytových balíčků s procedurami, jejichž složení určuje lékař na základě aktuálního zdravotního stavu klienta, je možno kombinovat pouze procedury, které lékař výslovně hostovi nabídne.
 • 9.3    Pokud dojde k ukončení pobytu a/nebo čerpání služeb nebo nečerpání části služeb z důvodu zjištění kontraindikace nebo nedostatku věku po dni nástupu a/nebo začátku čerpání služeb, není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi nebo Hostovi žádnou náhradu za služby nevyčerpané právě z těchto důvodů ani vrátit Klientovi nebo Hostovi poměrnou část uhrazené ceny pobytu a/nebo služeb.
 • 9.4  Za rezervované nevyčerpané služby není Poskytovatel povinen poskytnout žádnou náhradu.
 • 9.5  V ceně pobytu není zahrnut poplatek z pobytu dle aktuální vyhlášky města Františkovy Lázně platné v den nástupu na pobyt.

Článek X. – Ochrana osobních údajů

 • 10.1 Odesláním písemné objednávky, osobní nebo telefonickou objednávkou nebo vstupem do Systému Poskytovatele a zahájením registrace sděluje Klient vědomě své osobní údaje a případně osobní údaje Hosta. Klient souhlasí se zpracováním těchto údajů Poskytovatelem v souvislosti s rezervací pobytu a/nebo služeb. Osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.2 Klient se zavazuje, že před předáním osobních údajů Hosta Poskytovateli zajistí souhlas subjektu těchto údajů s jejich předáním a odpovídá za veškerou újmu způsobenou porušením této povinnosti.
 • 10.3 Osobní údaje a údaje o rezervaci pobytu a/nebo služeb jsou nutné pro řádné zajištění rezervace Poskytovatelem, jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • 10.4 Poskytovatel je povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby bylo zabráněno neoprávněnému a nahodilému přístupu jiných osob k osobním údajům, změně, zničení a ztrátě osobních údajů Klientů nebo Hostů, neoprávněným přenosům, zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů Klientů nebo Hostů.
 • 10.5 Před odesláním rezervačního formuláře Poskytovateli může Klient udělit svůj souhlas se zasíláním aktuálních nabídek Poskytovatele. Zrušení souhlasu se zasíláním aktuálních nabídek lze učinit emailovou formou na e-mailovou adresu: reserve@hotelpyramida.com. Klient je oprávněn vymazat svoji emailovou adresu z rozesílací databáze Poskytovatele také zvolením příslušného odkazu ve spodní části každého informačního emailu.

Článek XI. – Reklamace služeb

 • 11.1 V případě, že Klient zjistí jakékoli vady či nedostatky ve službě poskytované Poskytovatelem, je Klient povinen zajistit, aby případné vady či nedostatky byly oznámeny Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Klient bere na vědomí, že není možné brát jakýkoli zřetel na reklamace služeb, které budou Poskytovateli oznámeny se zpožděním nebo po odjezdu Klienta.
 • 11.2 Pro případ reklamace služeb resp. plnění Poskytovatele je Klient povinen oznámit bez zbytečného odkladu vady služeb recepci. Pracovník recepce danou reklamaci předá odpovědnému pracovníkovi Poskytovatele, který reklamaci posoudí a navrhne řešení reklamace.

Článek XII. – Podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • 12.1 Klient/Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu s Poskytovatelem určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: www.adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

Článek XIII. – Závěrečná ustanovení

 • 13.1 Tyto VOP jsou v plném znění publikovány na webových stránkách Poskytovatele www.hotel-pyramida.cz.
 • 13.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP.
 • 13.3 Tyto VOP se přiměřeně použijí i na případný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Hostem.
 • 13.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 24.11.2022. Změny, odchylky nebo doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem upraveny výlučně písemnou formou.
 • 13.5 Právní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem se řídí dle právního řádu České republiky.